My Małopolska


REGULAMIN KONKURSU „JA MAŁOPOLSKA”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany przez Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Celem konkursu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty mieszkańców Małopolski, budowanie regionalnej i wojewódzkiej tożsamości mieszkańców, edukacja z zakresu samorządu terytorialnego. W ramach konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone osoby, które posiadają największą wiedzę o Małopolsce.
 3. Wykonawcą konkursu jest podmiot działający na mocy umowy cywilno-prawnej z Organizatorem: SOLARIS MEDIA Rafał Ruszel; ul. Pilotów 2b/25; 31-462 Kraków; NIP: 678-155-58-87, zwany dalej „Wykonawcą”.
 4. Korespondencję związaną z organizacją Konkursu należy kierować na:
  1. Adres: Departament Marki Małopolska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  2. Adres mailowy: info@/
  3. Poprzez formularz kontaktowy na stronie www./kontakt
 5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej znajdującej się na stronie www: www./ (dalej kolejno: „Aplikacja Konkursowa” i „Strona Konkursowa”).
 6. Informacje o Konkursie publikowane będą na stronie www./ oraz na Fanpage Województwa Małopolskiego na portalu Facebook ("#"lubiemalopolske).
 7. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora, Wykonawcy, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Wykonawcy oraz Uczestników Konkursu.
 8. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 10. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www./.
 11. Organizator Konkursu oświadcza, że Strona Konkursowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem, których prowadzony będzie Konkurs. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§2

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnikami”, które:
  1. mają ukończone 18 lat lub pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie;
  2. Przynajmniej jeden raz wezmą udział w aplikacji konkursowej na stronie www./ i pozostawią swoje dane osobowe.
 2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
 3. Uczestnik nie może używać pseudonimu zamiast imienia i nazwiska na potrzeby udziału w Konkursie.
 4. Jeden Użytkownik korzystając ze swoich danych osobowych może zarejestrować się w Aplikacji dowolną ilość razy.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§3

Przebieg konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.06.2016 r. i kończy się w dniu 10.07.2016 r.
 2. O rozpoczęciu Konkursu Organizator poinformuje na stronie www./, na Fanpage Województwa Małopolskiego oraz poprzez kampanie reklamowe na facebooku.
 3. Konkurs przeprowadzany jest poprzez Aplikację Konkursową.
 4. Aplikacja Konkursowa zapisuje postępy zalogowanych Uczestników.
 5. Zadaniem Uczestnika konkursu jest uzyskanie jak najwyższego wyniku w konkursie, który znajduje się na stronie www./.
  1. Uczestnik musi jednorazowo odpowiedzieć na 20 zamkniętych pytań dotyczących Małopolski. Każde z pytań ma tylko jedną, prawidłową odpowiedź.
  2. Za każdą prawidłową odpowiedź, Uczestnik otrzymuje 2 punkty. Finalny wynik Uczestnika to suma punktów otrzymanych za udzielenie prawidłowych odpowiedzi w Konkursie.
  3. Dodatkowo mierzony jest także czas jaki Uczestnik potrzebował na udzielenie wszystkich odpowiedzi w Konkursie.
  4. Zestaw pytań, na które musi odpowiedzieć Uczestnik Konkursu zmienia się za każdym razem, kiedy Uczestnik przystępuje do rozwiązania Konkursu. Pytania w Konkursu losowane są z zamkniętej bazy pytań.
  5. Uczestnik może przystąpić do Konkursu dowolną ilość razy w celu uzyskania jak najlepszego wyniku punktowego.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Wykonawcy oraz osoby współpracujące na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§4

Wyłonienie zwycięzców

 1. Przez cały czas trwania konkursu na stronie www./ wyświetlany będzie Ranking najlepszych wyników uzyskanych przez Uczestników.
 2. W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej liczby punktów z Konkursu, o kolejności miejsc Uczestników w rankingu decyduje czas rozwiązania Konkursu.
 3. W przypadku pojawienia się Rankingu dwóch lub więcej zgłoszeń jednego Uczestnika, pod uwagę brany będzie tylko najwyższy wynik. Reszta wyników tego samego Uczestnika zostanie usunięta przez Organizatora.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o złamanie Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo do usunięcia wyniku Uczestnika, względem którego, takie podejrzenie padło.
 5. Zwycięzcami Konkursu zostaje trójka uczestników Konkursu, którzy uzyskają najwyższe wyniki w Rankingu.
 6. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej dnia: 12.07.2016 r. na stronie www./
 7. Dodatkowo, o fakcie zwycięstwa, Uczestnicy poinformowani zostaną drogą mailową. Wiadomość informująca o zwycięstwie przesłana zostanie na podany przez Uczestnika, podczas rozwiązywania konkursu, adres.
 8. Uczestnik po poinformowania o Zwycięstwie musi niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem poprzez maila lub Prywatną Wiadomość na stronie Małopolski na Facebooku.

§5

Zasady przekazywania nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są: trzy notebooki dla trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów oraz zestawy gadżetów promocyjnych.
 2. Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej Nagrody. Nie jest możliwa zamiana Nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 4. W przypadku rezygnacji z Nagrody, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne miejsce w rankingu.
 5. Nagrody rzeczowe notebooki zostaną wręczone zwycięzcom konkursu w dniu i miejscu odbycia się Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przy uczestnictwie radnych Województwa Małopolskiego. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
 6. Inne warunki odbioru nagród zostaną ze zwycięzcami ustalone indywidualnie.

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres wskazany w §1 ust.4. podpunkt
  1. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.
  2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.
  3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres. Reklamacje rozpatruje Organizator.

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, w tym uzyskania nagrody. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r.,poz. 1182, ze zm.), dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Wykonawca. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także mogą w każdym czasie zgłosić żądanie ich usunięcia.
 3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Konkursu przetwarzane są jedynie na potrzeby Konkursu, w tym wydania Nagrody. Po zakończeniu trwania Konkursu i okresu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji dane zostaną usunięte z bazy.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.